(دستور العمل،راه اندازی و نگهداری پمپ های هیدرولیک پره ای)

○به عنوان مالک،عامل یا تعمیر کار هیدرولیک،اگر نسبت به دانش هیدرولیک اطلاعات کافی نداشته باشیم محکوم به پرداخت هزینه های زیادی خواهیم بود. ○بر این اساس رعایت موارد ذیل می تواند عمر سیستم هیدرولیک و در نتیجه پمپ هیدرولیک را افزایش داده و از خسارت و هزینه های زیاد جلوگیری نماید:
ادامه مطلب